PRIVACY STATEMENT

Wie zijn we?

Werkpas Holding b.v. is een zelfstandig bedrijf. Hierin zijn alle niet-WSW-gebonden bedrijfsactiviteiten van het ‘oude Paswerk’ ondergebracht. Werkpas Holding b.v. heeft vier werkmaatschappijen die actief zijn op het snijvlak van WMO, Participatiewet, Jeugdwet en onderwijs. Het bedrijf staat daarmee in midden in de samenleving van de regio Zuid-Kennemerland ofwel in de haarvaten van de maatschhappij’. Bij deze bedrijfsactiviteiten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:
- e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- website: www.paswerk.nl
- postadres: Spieringweg 835, 2142 ED Cruquius

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Persoonlijke kenmerken zoals BSN-nummer, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs;
 • Samenstelling van het gezin zoals informatie van familie en burgelijke staat
 • Identificatiegegevens zoals legitimatiebewijs, BSN nummer, kenteken;
 • Gegevens i.v.m. dienstverband zoals inkomen, beroep en werkgever;
 • Financiële bijzonderheden zoals rekeningnummer, inkomensgegevens en uitgaven gegevens en schulden;
 • Leefgewoonten zoals levensstijl, roken en drinken;
 • Opleiding en ontwikkeling zoals beoogde diploma’s;
 • Beroep en betrekking, zoals werk- en/of stageplekken;
 • Beeldopnamen, zoals foto’s en videos’ op website en/of social media (met toestemming);
 • Vrije tijd en interesses zoals hobby’s en sporten
 • Woningkenmerken zoals aard van de woning, eigendom of gehuurd;
 • Papieren en elektronische documenten, zoals aanvraagformulieren, salarisstroken, werkgeversverklaring.
 • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzonder gevallen) zoals veroordelingen, strafrechtelijke maatregelen en administratieve sancties
 • Gezondheid en genetische gegevens zoals diagnoses, behandelingen, grensoverschrijdend gedrag en handicaps om een passende plek te kunnen vinden
 • Psychische gegevens zoals de gesteldheid van een medewerker om een passende plek te vinden

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld en verwerkt in het kader van de uitvoering van de Participatiewet, om wettelijke verplichtingen na te komen, voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst en in sommige gevallen voor marketing en/of communicatie-activiteiten.

Als u contact met Werkpas Holding b.v. opneemt per e-mail of via een van de websites van Werkpas Holding b.v. dan heeft Werkpas Holding b.v. vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.
We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. We bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk is en doen dit niet langer dan nodig is.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld de Participatiewet of het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht;
 • De uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • Voor de behartiging van het algemeen- of gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Foto- en filmopnames

Werkpas Holding b.v. hanteert een streng beleid t.a.v. het doen van foto- en filmopnames. Uitsluitend met toestemming van betreffende persoon en voor externe bedrijven tevens toestemming van de unitmanager/teamleider mogen opnames gemaakt worden.

6. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • De manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • Bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • Beperking van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • Overleg met onze Privacy officer/functionaris gegevensbescherming Karin Smit te bereiken via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

7. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Hierbij mag u onder andere denken aan inlogprocedures op het systeem van Werkpas Holding b.v. met unieke gebruikersnaam en wachtwoord.

8. Verstrekken van gegevens aan derden

Werkpas Holding b.v. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij Werkpas Holding b.v. daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling.

Met organisaties die – in opdracht van Werkpas Holding b.v. – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Werkpas Holding b.v. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

9. Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

10. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons onze functionaris gegevensbescherming.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


De Verbeelding-Zandvoort Copyright © 2018. All Rights Reserved - privacyverklaring